5.10 I skyggen af tro – Profetgerning og Muhammads Profetgerning – Mirakler kan ikke benægtes

  • Den ædle Profet erklærede, at han var en Profet, og for at bevise sin Profetgerning, fremlagde han Koranen og tæt ved 1000 mirakler. Fremkomsten af dem kan ikke benægtes, for selv de mest stædige vantro beskyldte ham kun for trolddomskunst. Da de ikke var i stand til at benægte miraklerne, antog de dem for at være trolddom for at retfærdiggøre deres mangel på tro og fortsatte med at vildlede deres følgere.

Hans mirakler er blevet bekræftet og enstemmigt fortalt af autoriteter indenfor Hadith. Et mirakel er Skaberens bekræftelse på hans Profetgerning, da det siger, rent faktisk: “Du har talt sandt.” Hvis en person, i herskerens nærvær, påstår at herskeren udpegede ham eller hende til den-og-den position, beviser ordet “Ja”, udtalt af herskeren, påstanden. Dertil kommer, at hvis herskeren ændrer sin sædvanlige praksis og holdning efter denne persons ønske, forstærker det blot yderligere sådan en påstand. På samme måde påstod den ædle Budbringer, at han var udsending for universets Skaber, Som, på Sin side, ændrede Sin ubrudte orden, når det var nødvendigt, så Hans udsending kunne udføre et mirakel, for at bevise sin påstand.

91 Bukhari, ”Manaqib”, 25; Tirmidhi, ”Manaqib”, 6; Nasa’i, ”Jumu’ah”, 17.

92 Musnad Ibn Hanbal, 3:65.

  • At benægte mirakler er næsten det samme som at benægte Gud’s eksistens, Muhammads Profetgerning såvel som Koranens guddommelige forfatterskab. En sådan benægtelse er både absurd og meningsløs, for mens et stykke bevismateriale beviser en påstand, kræver benægtelsen heraf en gennemgribende undersøgelse gennem tid og rum. For eksempel, hvis du påstår, at der findes sorte svaner, er det eneste, du skal gøre, at fremvise én. Men hvis man påstår, at det er umuligt, må man vise alle svaner fra tidernes begyndelse til slutning. Så ikke-eksistensen af noget er næsten umulig at bevise. De, der benægter mirakler, som milliarder af troende, såvel som hundreder af tusinder helgener, lærde og videnskabsmænd har bekræftet siden Profetens påstand om Profetgerning, er ligesom de, der siger, at eftersom én dør til et storslået palds med tusinde døre, er låst, så kan man umuligt komme ind i paladset.
  • Næsten alle Profeter udvirkede mirakler. I århundreder har millioner af jøder og milliarder af kristne bekræftet Moses’s og Jesu mirakler, henholdsvis. Når man sammenligner Muhammad med andre Profeter, hvilke fejl finder de da hos ham, der får dem til at benægte hans mirakler?
  • Skabelsen af Adam, Eva og Jesus er mirakler, for de blev ikke født i henhold til Gud’s lov. Selvom videnskaben er viklet ind i materialistiske begreber, vil den en dag blive nødt til at indse livets opståen er et resultat af et Guddommeligt mirakel. Derudover er det yderst tvivlsomt, om det er videnskabeligt at omtale tro, begreber eller begivenheder, videnskaben ikke kan forklare,som myter.

Videnskab er baseret på teorier og udvikler sig gennem forsøg-og-fejl undersøgelser af disse teorier.Mange kendsgerninger, der nu er blevet fastslåede, blev engang betragtet som fejlagtige og mange kendsgerninger, der engang blev fastslået, ved man nu er fejlagtige. Derudover godtager vi uden spørgsmål eksistensen af mange ting, vi ikke kan bevise videnskabeligt. Det er uvidenskabeligt at benægte mirakler, i den henseende at en afgørelse eller en konklusion skal baseres på et konkret bevis. Ingen kan benægte, uanset baseret på videnskab eller ej, Profeten Muhammads mirakler.

  • Nogle anser mirakler for at være imod fornuft og logik. Vor fornuft og vort intellekt kan imidlertid ikke fatte alt i eksistensen. Der findes heller ikke to mennesker, der har den samme intellektuelle kapacitet. Så hvis man skal afgøre noget fornuftigt eller ej, hvis intellekt skal da dømme? Koranen erklærer: [Koranen, 12:76]

Den storslåede orden, harmoni og formålsrettehed i eksistensen peger entydigt på Én, med absolut viden, vilje og magt. Den Ène, Gud, Skaberen, gør hvad Han vil, for Han er ikke begrænset af de love, Han skabte for universet. Derfor kan Han ændre dem eller endda handle og skabe uden nogen love, hvis Han ønsker det. Med dette som udgangspunkt bør vi prøve at opdage disse love, eftersom Gud gav os intellektet for at gøre netop det, ikke til at bedømme Hans handlinger. Menneskets intellekt er begrænset, og vi ved alle, at det, der er begrænset, ikke kan bedømme det, der er uden grænser.

  • Tiden varierer eller forandres i henhold til eksistensens og stedets dimensioner. For eksempel er der forskelle på tidsudmålingen fra planet til planet. Jo finere eller mere forfinet materien er, des hastigere er dets tid og bevægelse, som tegn på at vor ånd rejser meget hurtigere end vor fysiske krop. Ligeledes kan vor forestillingsevne rejse gennem alle sfærer indenfor et par sekunder.

På samme måde som hver person er unik med hensyn til styrke, er der store forskelle på hver arts kapacitet. Vi er langt stærkere end myrer og bier; men de kan gøre ting, vi ikke kan. Endvidere kan usynlige ting eller væsener, som engle og jinn, og endda storme og orkaner, være langt stærkere end mennesker. Så alle fysiske og intellektuelle kræfter og kapaciteter er inkluderet i en enkelt, absolut Magt. Hvis den Magt kan gøre, hvad Den vil, hvorfor skulle vi da ikke tro på mirakler?

  • Vi bevidner og erfarer endda visse begivenheder, som vi betragter som mirakuløse, for loven om årsag og virkning kan ikke forklare alt. Den moderne fysik fastslår desuden, at alt, der eksisterer, er en bølge i kontinuerlig bevægelse, hvilket betyder, at vi ikke kan sige, at det, der eksisterer nu, vil eksistere på samme måde, endda bare et sekund fra nu. Derfor er loven om årsag og virkning blot et slør, der dækker for de Guddommelige handlinger, så folk ikke direkte henfører visse uønskelige ting og begivenheder til Gud. Og således er bekræftelsen, ikke benægtelsen, af mirakler virkeligt fornuftig og videnskabelig.